HISTORIE

England

Erminio William Louis Marchesi blev født den 19. januar 1898 i England. Hans moder var fransk, og faderen var emigrant til England fra det svejsisk-italienske grænseland. Som faderen blev Marchesi bager og konditor, og under klassifikationen „Pastry cook“ blev han som 27-årig medlem af Rotary-klubben i Norwich, en by på 150.000 indbyggere i det nordøstlige England. Ideen til Round Table opstod tilfældigt på et Rotary-møde i 1925. Foredragsholderen havde sendt afbud i sidste øjeblik, og præsidenten opfordrede da de enkelte medlemmer til at komme med et kort indlæg om noget, som de hver for sig kendte mere til end de øvrige tilstedeværende.

Det blev også Marchesis tur, og han indledte sin tale med følgende ord: „Måske tror I ikke, at der er noget emne, jeg ved mere om end resten af klubben, men der er alligevel ét: Jeg ved bedre end nogen anden af jer, der er til stede her, hvordan det føles at være 27 år gammel. Jeg ved også, hvordan det er at være selvstændig i forretningslivet, når man er 27 år, og hvor vanskeligt det er at få ældre mennesker til at tro, at jeg ved, hvad jeg taler om“.

Medens Marchesi talte, blev han klar over, at det, der var brug for, var en klub, hvor unge mænd kunne mødes og udveksle erfaringer og deres egne tanker uden at være undergivet ældre menneskers påvirkning. Der måtte være behov for en klub udelukkende for unge mænd. Marchesi blev selv grebet af ideen, og adskillige rotarianere lovede at hjælpe ham med at starte en sådan klub, men der gik dog et par år, før der skete noget.

I 1927 holdt den daværende Prince of Wales nemlig en tale ved åbningen af en industrimesse i Birmingham, hvori han bl.a. sagde: „The young business and professional men of this country must get together ROUND the TABLE, ADOPT (tilegne) methods that proves so sound in the past, ADAPT (tillempe) them to the changing needs of the times and, whenever possible, IMPROVE (forbedre) them“.

Denne tale, hvorfra både navn og motto blev hentet, gav det endelige skub til Marchesi, og den 14. marts 1927 samlede han 90 unge forretningsfolk i Suckling House i Norwich, hvor man blev enige om at stifte den første RT-klub.

Allerede på det første møde blev det bestemt, at klubben udelukkende skulle være for unge mænd, og at ingen måtte være over 40 år. Den nye klub holdt møde hver 14. dag, og på disse møder blev der holdt foredrag, ført diskussioner m.v. Medlemmerne tog gæster med til møderne for at udvide kendskabet til klubben til en større kreds.

RT-ideen begyndte hurtigt at vinde gehør andre steder i England, og i løbet af to år blev der stiftet 16 klubber. Snart blev man enige om at lave en landssammenslutning, hvilket førte til dannelsen af „Centralrådet for Round Table klubber“, som i 1936 blev reorganiseret til det nuværende R.T.B.I. (Round Table British Isles), der i dag har ca. 1200 klubber med ca. 20.500 medlemmer. Selv om Rotary ikke havde haft andel i stiftelsen af den første Round Table klub, blev der ved det engelske Rotarys konvent i Harrogate i 1929 fremsatte forslag om at optage Round Table som en integreret del af Rotary. Marchesi indså, at dette ville indebære en stor fare for RT’s selvstændighed, og ved en stor personlig indsats lykkedes det ham at få konventet til at skifte standpunkt og i stedet vedtage følgende resolution: „Konventet anbefaler alle Rotary-klubber i Storbritannien, hvor det er muligt, at medvirke til og fremme oprettelsen af klubber for unge mænd af alle brancher efter retningslinjer som den i Norwich eksisterende Round Table klub, og hvor sådanne klubber stiftes, at drage fordel af de erfaringer, som Norwich Round Table har høstet.“

Medens mottoet, og tildels også formålsparagraffen, går tilbage til den første begyndelse, er emblemet knapt så gammelt. Norwich-klubben valgte nemlig som symbol et rundt trebenet bord på en gylden baggrund, men det var man ikke tilfreds med, og i 1929 vedtog „centralrådet“ at lave det emblem, vi kender i dag.

Det har som forbillede en tegning i Winchester Castle, der forestiller kong Arthurs runde bord. I emblemet er anbragt Lancashirerosen og foroven i det engelske emblem ses en symbolsk konge.
Som det første land udenfor England, hvor Round Table ideen bredte sig, valgte man i Danmark at være loyal med hensyn til valg af emblem. Udover de tolv blå segmenter i den runde kreds, har man bibeholdt Lancashirerosen i midten, men i stedet for kongefiguren foroven, valgte man at give emblemet et nationalt præg i form af de tre bølgelinjer, som symboliserer havet omkring Danmark. Den øvrige symbolik i emblemet er ligetil: Det runde bord, hvor alle er lige, og som i kraft af sin form på optimal vis får samlet deltagerne.

Det er værd at lægge mærke til, at den oprindelige idé til Round Tables opståen altså ikke har noget at gøre med Kong Arthur, der mødtes med sine riddere om det runde bord. Marchesis grundidé var, at RT skulle være et sted, hvor man kunne møde folk i samme aldersgruppe fra andre brancher og frit tale med og lære af hinanden.

Danmark

Round Table Danmark blev den første RT-organisation uden for England. Ideen opstod to steder, dels i Aarhus og dels i København, hvor den var hentet hjem fra England af rotarianersønner.

Begge steder blev klubben hjulpet igang med Rotarys mellemkomst. I 1935 nedsattes i Københavns Rotary-klub et udvalg, bestående af dr. Ivan Jantzen, skibsreder Willie C.K. Hansen, fabrikant J.C. Hempel, direktør Børge Bülow-Jacobsen og grosserer Bent Olsen, med den opgave at undersøge, om det var muligt at starte Round Table i Danmark. Man fik kontakt med Marchesi, der på det tidspunkt var formand for den engelske landsorganisation, og han foranledigede, at viceformanden for Round Table i London, Geofrey Higgins, under et besøg i København i slutningen af 1935 fik kontakt med Rotary-udvalget, hvorved dette på et orienterende møde blev sat ind i Round Tables idé-grundlag og organisationens arbejdsformer, samt blev forsynet med et sæt engelske love.

Med nogle få ændringer kom det udleverede materiale til at danne grundlag for oprettelsen af Round Table København. Klubben stiftedes den 5. marts 1936 med et medlemstal på 15 og med Mogens Lichetenberg som formand og Bülow-Jacobsen som næstformand.

Den 21. februar 1939 stiftedes Round Table Aarhus af Aarhus Rotaty. Det var postmester Emborg, direktør Vagn Olsen og ingeniør Haderup, der havde taget initiativet, efter at postmester Emborgs søn, Erik Emborg, havde været gæstemedlem i England. Det næste skridt i den danske RT-udvikling var debatten om oprettelsen af et formidlende organ i form af en hovedbestyrelse for Round Table Danmark.

I juni 1940 forelå de første konkrete udkast til denne hovedbestyrelses virke, ifølge hvilken dannelsen af nye RT-klubber skulle ske i overensstemmelse med lovene for Round Table Danmark (RTD) og med RTD’s godkendelse, ligesom hovedbestyrelsen fik til opgave at fremme samarbejdet mellem Round Table klubberne i Danmark. På en generalforsamling den 4. oktober 1940 oprettedes en hovedbestyrelse for RTD, og Børge Bülow-Jacobsen blev første landsformand fra 1942 til 1944. Krigen blev selvfølgelig en vanskelig periode for også Round Table, men trods besværlighederne øgedes klubantallet dog, således at der ved krigens afslutning var 7 klubber.
Efter krigen tog udviklingen fart, og særligt må Erik Emborgs indsats for ideens udbredelse nævnes. Som anerkendelse for denne indsats blev Erik Emborg i 1958 RTD’s første æresmedlem.

Fra Danmark bredte RT-ideen sig til Sverige, hvor den første klub blev stiftet i Helsingborg i 1943, og RTD har medvirket aktivt ved stiftelsen af Round Table i Norge, Finland og Tyskland.